فقط در صورتی که در اینستاگرام ملوش یا واتساپ با شماره ۰۹۹۸۱۵۴۰۱۱۶ هماهنگ کرده اید مرجوعی شما ثبت میشود